Maria Gràcia Cornellà Font

Doctora en Psicologia.

Des de fa anys, al Gabinet Cornellà ens hem especialitzat en el treball psicoterapèutic i del vincle afectiu.

El meu pare, el psiquiatre Josep Cornellà, va fundar el gabinet l’any 1980, i l’any 2009, vaig començar a treballar amb ell com a psicòloga. Des de la seva mort, el juny del 2014, em faig càrrec també de la direcció del Gabinet.

Després d’estudiar la carrera de psicologia, em vaig especialitzar en psicologia forense a la Universitat Internacional de Catalunya, amb un màster que va acabar el 2014.

La meva principal inquietud, però, és conèixer de quina manera les relacions establertes amb la família i amb altres persones properes poden afectar el desenvolupament de la persona. Quin tipus de relacions afectives s'han establert i continuen establint-se té un impacte directe en com s'estructura la personalitat, en l'autoestima, i en les possibilitats d'èxit i felicitat en tots els àmbits de la vida.

Per especialitzar-me en la teoria del Vincle, vaig cursar a la Universitat de Montpeller, entre els anys 2015 i 2016, el postgrau dedicat a aquesta teoria.

Des del 2015 he donat una sèrie de xerrades sobre diversos aspectes del desenvolupament de l’infant i l’adolescent a vàries escoles i instituts de Girona i Salt. Moltes en col·laboració amb els Serveis Socials de Salt.

El 2017, vaig impartir també una formació per a professionals al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya sobre la teoria del Vincle que es va repetir el 2019.

El 2020 he acabat la meva tesi doctoral, a la Universitat de Girona, sobre la teoria del Vincle, el Temperament i l'Autoconcepte i la seva relació amb algunes conductes de risc pròpies de l’adolescència.

Espero posar al servei d'aquells que ho necessiten la meva passió per la psicologia i la meva inquietud per incorporar sempre coneixements i tècniques noves.

Al Gabinet Cornellà tenim experiència en atenció en català, castellà, anglès i francès.

 

Al Gabinet Cornellà treballem amb adults, adolescents i famílies.

Adaptem els nostres coneixements i la nostra experiència a cada cas i a cada persona, intentant donar respostes als problemes que apareixen en les diverses etapes de la vida.

Treballem tant en sessions individuals com en parella o família en funció de les necessitats i del treball que calgui fer.

Tot i que ens considerem eclèctics i bevem de diverses corrents de la psicologia, ens basem en la teoria del vincle per treballar, sobretot, aspectes de família.

Comptem també amb especialització i experiència a nivell d'avaluacions de família amb finalitat pericial.

Tot seguit descrivim alguns dels problemes que tractem sovint al nostre centre:

 

Trastorns de l’angoixa:

 • Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)
 • Trastorn d’Angoixa Generalitzada
 • Altres Trastorns d’Angoixa

Problemes derivats de la separació de la parella.

Teràpia de parella.

Trastorns propis de l'adolescència:

 • Canvis de conducta
 • Ansietat
 • Depressió
 • Consum d’alcohol i marihuana
 • Relació pares-fills
 • Addicció a les noves tecnologies
 • Ús excessiu del mòbil.

Trastorns de la conducta alimentària:

 • Anorèxia
 • Bulímia
 • Menjadors compulsius

Problemes derivats de la separació dels pares:

 • Trastorn del vincle
 • Orientació per famílies

Trastorns mentals:

 • Esquizofrènia
 • Depressió major
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorn Bipolar
 • Altres

Avaluacions psicològiques pericials de família.

Escola de pares

Des del Gabinet Dr. Cornellà sabem que la infància i l’adolescència són etapes que poden donar lloc a molts dubtes per part dels pares, que a vegades se senten perduts.

Més enllà de la nostra tasca com a psicoterapeutes, fem també una labor d’escola de pares, ja sigui de manera individual com en grup, on volem escoltar els dubtes i situacions particulars de les famílies que demanen consell i guia.

Posem els nostres coneixements i experiència al servei dels pares que ho necessiten.

Formacions

Des del 2015, el Gabinet Dr. Cornellà ha participat en diverses formacions a escoles i instituts de Girona i Salt, en un format proper al d’escola de pares.

En aquestes formacions parlem de temes que poden interessar a pares o professors d’infants i adolescents.

Si us interessa tractar algun tema a la vostra escola, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Alguns dels temes que hem tractat són els següents:

L’AUTOESTIMA:

 • Aquesta xerrada vol donar una definició clara de què és l’autoestima i de què considerem una autoestima bona o adequada i què no.
 • Es volen donar eines per a detectar si un nen o un adolescent presenta problemes importants d’autoestima i es fa una reflexió sobre què pot comportar una baixa autoestima o quin tipus de problemes s’hi poden relacionar.
 • Es donen pautes per a ajudar a construir una bona autoestima per part del nen o l’adolescent.
 • Si ens trobem davant algú que ja té una baixa autoestima, es volen donar eines també per ajudar a millorar-la.

ELS LÍMITS, QUÈ SÓN I PER QUÈ SÓN TAN IMPORTANTS:

 • Es pretén definir què són els límits de cares a l’educació del nen: de quina manera es poden marcar unes pautes de conducta tenint en compte el respecte cap al nen però també la importància de la diferenciació de rols amb l’adult.
 • Es fa èmfasi amb el tipus de pautes conductuals que el nen pot assimilar en cada moment de la vida i sobre la importància o no de que el nen comprengui cada una d’aquestes pautes en funció de la seva edat.
 • Es parla de la importància d’uns bons límits pel que fa a la tranquil·litat del nen i a la seva salut mental.

EL VINCLE O EL PAPER PROTECTOR DE LA FAMÍLIA:

 • En aquesta ocasió es parla del vincle entès com el sentit de pertinença emocional de la persona al seu entorn familiar més proper.
 • Es parla de la importància d’una relació adequada i afectiva amb els pares des dels primers moments de vida.
 • Es fa una reflexió sobre els problemes que poden aparèixer en nens que, per diverses raons, no han pogut gaudir d’aquesta relació afectiva durant els primers temps de vida, com podria ser el cas d’alguns nens adoptats o bé de nens que han perdut un dels progenitors essent molt petits. S’intenta donar eines per a fer front a aquestes situacions, per a comprendre per què tenen lloc i per a trobar la manera d’ajudar el nen.
 • Es parla també de la relació amb els germans o, si no n’hi ha, de la importància de relacionar-se afectivament amb altres nens d’edats similars.
 • Es fa referència també al paper de la família extensa.

TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA: ANORÈXIA, BULÍMIA I ALTRES FORMES:

 • En aquesta xerrada es vol definir què són els trastorns de la conducta alimentària i establir una diferència clara entre ells, ja que estan lligats a aspectes diferents de la personalitat.
 • S’agafen els dos principals trastorns de la conducta alimentària, Anorèxia i Bulímia i s’expliquen les diferències entre ells però també els punts que tenen en comú. A partir d’aquests dos trastorns es tracten també altres problemes relacionats amb l’alimentació que són menys coneguts però que també requereixen estar-hi alerta.
 • Es volen donar pautes per a prevenir l’entrada dels adolescents o preadolescents en una d’aquestes dinàmiques lligades al cos i a l’alimentació i també es parla sobre com detectar indicis d’un d’aquests problemes.
 • Finalment es donen eines sobre com intentar frenar aquests problemes en la fase inicial i sobre què fer o a qui acudir si ens trobem davant una fase més greu del problema.

LES ADDICCIONS: DE LES DROGUES A LA TECNOLOGIA:

 • Amb aquesta xerrada es vol parlar de les addiccions, més enllà del consum de drogues o alcohol. Per això, es comença definint què és una addicció i com afecta la persona: per què la persona entra en addicció.
 • Un cop fet això es fa, ara sí, un repàs de les principals addiccions i dels productes que les ocasionen. Així, parlarem del consum de drogues i alcohol, però també de les addiccions a les noves tecnologies, als jocs d’ordinador o consola o a les sèries o programes de televisió, intentant establir una línia entre quan una conducta és un problema o no.
 • Finalment, es volen donar pautes sobre com ajudar el nen, adolescent o jove a no caure en addicció i sobre què fer o com actuar quan l’addicció ja és un problema.

RELACIONS DESIGUALS DE PARELLA: UNA NOTA D’ALERTA SOBRE LA GELOSIA EXTREMA ENTRE PARELLES D’ADOLESCENTS:

 • La darrera xerrada tracta sobre un tema de creixent importància en els darrers anys i que està, de fet, relacionat amb temes tractats a les altres xerrades, com és l’autoestima o l’addicció. En aquest cas es parla de les relacions entre adolescents i joves amb rols desiguals.
 • Aquest no és un tema nou, ja que les relacions desiguals de parella apareixen també en el món dels adults, però preocupa, entre els joves, la creixent tendència a unes relacions amb molta dominància per part d’un dels membres de la parella, que sovint és el noi però no sempre. La gelosia té un paper important en aquestes relacions, i pot dur a situacions de control de la manera de vestir, de les amistats, de la comunicació amb els altres i fins de la llibertat d’expressió.
 • Ho relacionem amb les addiccions des del punt de vista que no deixa de ser una relació tòxica que sovint causa malestar en la persona que la pateix però que, al mateix temps, crea dependència. El funcionament de la persona és molt similar al que es desenvolupa davant una addicció.
 • Es parla doncs, de nou, de les bases de l’autoestima que han d’ajudar la persona a protegir-se i a valorar-se, dels rols adequats entre nens i nenes que comencen a sortir o a relacionar-se com a parella, de les alertes per a detectar que s’està entrant en aquest tipus de relació i de com reaccionar davant aquestes situacions per ajudar el noi o noia.

Formació per professionals (Vincle)

Dins el marc de les formacions, com especialistes en la Teoria del Vincle, ens oferim també per a formar altres professionals en aquest aspecte.

L’any 2017 ens vam estrenar amb una formació de quatre hores al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, a la delegació de Girona. Aquesta formació i altres relacionades amb aquests temes poden resultar interessants per a psicòlegs però també per a professionals o per a altres professionals de la salut.

Si us interessa proposar-ne una, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

La formació realitzada al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya va comptar amb aquest índex:

BLOC I: Les arrels de la teoria del vincle:

 • Quins esdeveniments històrics van propiciar la seva aparició.
 • De quines teories anteriors deriva i de quina manera en representa una evolució.
 • Principals teòrics implicats i les seves contribucions.

BLOC II: Principals conceptes teòrics:

 • Què és el sistema del vincle.
 • Principals “estils de vincle”: definició, implicacions i diferències entre ells.
 • Relació amb altres sistemes motivacionals, principalment amb el sistema de caregiving.
 • Què són els Models Interns Operants: com es formen, quin és el seu paper i de quina manera es poden modificar.
 • La transmissió intergeneracional del vincle.

BLOC III: Sistemes d’avaluació:

 • La Situació Estranya.
 • L’Adult Attachement Interview (AAI)
 • El CAMIR i el CAMIR-R.
 • Altres proves.

BLOC IV: La teoria del vincle en teràpia:

 • El treball del vincle amb infants: paper dels pares, importància del suport terapèutic als pares.
 • El treball del vincle amb els adolescents: aparició de nous vincles, importància del vincle inicial (amb els pares) a l’hora de formar aquests nous vincles, importància del manteniment del vincle amb els pares. Terapeuta com a pont entre l’adolescent i els pares.
 • El treball del vincle amb adults: què és modificable a nivell de vincle i de Models Interns Operants? El terapeuta com a base segura.
 • L’aliança terapèutica.

Reeducacions.

Al Gabinet Dr. Cornellà contem amb una dilatada experiència en reeducacions dels trastorns de l’aprenentatge. Realitzem sessions individuals amb infants i joves que pateixen dislèxia, discalcúlia, trastorns de l’atenció, la concentració o la memòria, com el TDAH, o qualsevol altre trastorn de l’aprenentatge.

El fet de realitzar les sessions de manera individual, i sempre amb un professional qualificat ens assegura l’èxit de la nostra intervenció i ens permet que aquesta sigui diferent per a cada infant, adaptant-nos a les seves característiques i necessitats concretes.

Si creieu necessària una valoració i intervenció en aquest aspecte amb el vostre fill o filla, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

El Gabinet Dr.Cornellà, va ser fundat pel Dr. Josep Cornellà Canals (Girona, 1.950 – 2.014).

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Navarra, l’any 1.974, s’especialitza en Pediatria a la Universitat de Barcelona l’any 1.977.

Des del 1.977 fins al 1.980, compagina l’exercici de la Medicina pediàtrica a l’Hospital provincial de Santa Caterina, de Girona, amb la direcció de l’“Hogar Infantil Ntra.Sra. de la Misericordia” (antic Hospici de Girona). En aquest centre introdueix diverses reformes per millorar la qualitat de vida dels infants, i posa en marxa dos pisos d’acollida (Segre i Sobrequés) que son els inicis dels actuals CRAE.

El seu interès pels efectes que té, en la vida d’un infant l’abandonament i mancança de la família, el porten a elaborar la tesis doctoral, amb un estudi sobre aquest camp. Amb el títol de “La deprivación familiar”, obté el grau de Doctor a la Universitat de Navarra, amb la qualificació d’Excel·lent.

Al llarg del seu exercici professional, hi ha una atenció i dedicació preferent a l’etapa de l’adolescència i a les dificultats i trastorns que en són propis. Això es plasma en la publicació de diversos treballs en revistes mèdiques i col·laboracions en cursos, seminaris i congressos d’àmbit nacional i també internacional, que li comporten nombrosos reconeixements.
L’any 1.996, és escollit President de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, càrrec en el que treballa fins el 2.004.
Publica el llibre “Parlem de l’adolescència”, edit.CCG. , el març del 2.008
L’any 2.001, obté el “Màster en Psiquiatria Infanto-juvenil”, a l’Universitat Autònoma de Barcelona.
Posteriorment, es gradua com a “Expert en Autisme”, a la Facultat de Medecina de Montpeller (França), l’any 2.003.
En aquesta mateixa Facultat francesa, obté el diploma d’ “Especialista en trastorns del vincle familiar”.
Membre de la Asociación Española de Psiquiatria del niño y el adolescente, l’any 2.011, va ser escollit President de la “Sociedad de Psiquiatria infantil”, dins de l’ “Asociación Española de Pediatria”, càrrec que tenia en morir.

En reconeixement a la seva trajectòria professional, l’ Asociación Española de Pediatria, va acordar el gener de 2.015, donar el nom de “Beques Josep Cornellà Canals”, a les que atorga anualment per la formació de joves pediatres.

En el Gabinet Dr. Cornellà, va desenvolupar la major part de la seva tasca d’atenció a medicina de l’adolescent i trastorns associats, així com a trastorns de salut mental i dificultats d’aprenentatge de nens i joves.
A partir de l’any 2.006, incorpora al Gabinet a la seva filla, Maria Gràcia Cornellà Font, amb qui desenvolupa un enriquidor treball en equip.

Malauradament, la mort gairebé sobtada el juny de 2.014, va truncar aquesta excel·lent trajectòria i des d’aleshores, la seva filla ha recollit el seu llegat i és qui es troba al davant d’aquest Gabinet.

ANAR AL BLOG >>

Dr. Cornellà

Fotografia: Aniol Resclosa

Adreça

Gabinet Dr.Cornellà
Plaça Marquès de Camps, 17, 6è, 2nA.
17001 GIRONA

Telèfon: 972208670 / 633094435

Formulari de contacte